Viimased uudised

Tartumaa koolinoorte murdmaajooksu MV

toimuvad neljapäeval, 27.mail algusega kl.12 Elva metsapargis. Osalevad koolinoored alates U-12 vanusest Registreerimine https://www.powr.io/form-builder/i/28724098#page  

read more

Tegevustoetus

vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele 13.maist avatakse spordiorganisatsioonide riigieelarvelise toetuse 2021.a. taotlusvoor. MTÜ Jõusport, Tartu Kurtide Spordiseltsi "Kaar", Tartumaa Spordiklubi Jõud ja Tartu Spordiseltsi Kalev lasteaedade spordipäeva...

read more

Põhikiri

 TARTUMAA SPORDILIIT
          PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Tartumaa Spordiliit (edaspidi – liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna
 tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud
spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.
2. Liit ühendab Tartu Maakonna spordiklubisid, -seltse, -ühendusi ühistegevuseks,
ühiste eesmärkide elluviimiseks ning vabatahtliku spordiliikumise koordineerimiseks.
3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega
kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest,Eesti Spordi Hartastning käesolevast põhikirjast.
4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu
kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma liikmetele ei anta.
5. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundudühingute
ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb mittetulundusühingu kustutamisega registrist.
6. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7. Liidu asukohaks on Tartu linn ning tegevuspiirkonnaks on Tartu maakond
8. Liit on asutatud 15. oktoobril 1990. a.
II LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUS
9. Oma tegevuse eesmarkide elluviimiseks liit:
   1) esindab ja kaitseb oma liikmete huve ning õigusi riigiasutustes ja teistes organisatsioonides;
2) osutab oma liikmetele vajalikke teenuseid ja täidab liikmete poolt talle delegeeritud ülesandeid;
3) arendab koostööd teiste spordiorganisatsioonidega, omavalitsuste, firmade ja üksikisikutega;
4) organiseerib laste ja koolinoorte spordialast tegevust;
            5) organiseerib oma tegevuse materiaalse baasi kindlustamise;
6) abistab spordialase kirjanduse ja informatsiooni hankimisel ja selle levi korraldamisel;
7) spordialase tegevuse vahendite hankimiseks kasumit mittetaotleval viisil:
– viib läbi tasulisi üritusi;
– võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;
– osaleb trükiste koostamisel, kirjastamisel ja müümisel;
– sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;
– oma eesmärkide saavutamiseks teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva varaga;
 8) abistab treenereid ja kohtunikke väljaõppe ja enesetäiendamise organiseerimisel;
 9) koostab liidu võistluskalendri ja abistab liikmeid ürituste plaanide-kalendrite koostamisel;
10) viib iseseisvalt läbi liidu tiitlivõistlusi, vabariiklikke ja rahvusvahelisi võistlusi ning muid
spordiüritusi, komplekteerib  võistkondi võistlusteks erinevatel tasanditel ja lähetab neid võistlustele;
11) abistab liidu liikmeid spordivarustuse hankimisel ja annab neile soodsalt kasutada
liidu vahendeid ürituste läbiviimiseks;
12) maksab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
III LIIDU LIIKMED
10. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilise isiku õigustes mittetulundusühingud (spordiklubid; seltsid jt.
ühendused) kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ja täidavad
oma lepingulisi kohustusi liidu ees.
11. Liidu liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega. Avalduse esitamise ja
liikmeks vastuvõtmise korra ja liikmemaksu tasumise korra määrab juhatus.
12. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Avalduse vaatab läbi ja otsuse teeb liidu
juhatus 10 päeva jooksul peale etteteatamistähtaja möödumist. Liige võib liidust välja astuda pärast
ühekuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata kui liikme õigusi ja
kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik. Liikme  võib
liidust välja arvata juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega, kui ta ei täida liidu põhikirja sätteid või on
kahjustanud oluliselt liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata liidu valitud organite
ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata liidu liikmemaksu pikema
perioodi vältel. Liidust väljaarvatud liikmele tuleb tema liidust valjaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Liikmeskonnast lahkumisel voi valjaarvamisel sisseastumis- ja
liikmemaksu ei tagastata.
13. Liidu liikmetel on õigus:
            1) osaleda ja olla esindatud liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
2) oma esindajate kaudu osaleda hääleõiguslikuna aastakoosolekute toos ning valida liidu juht-,
kontroll-ning teisi valitavaid organeid ning esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes
organisatsioonides ja üritustel;
3) esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu
tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
            4) esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
            5) kasutada kehtestatud korras liidu sümboolikat ja eeliskorras liidu vara ja vahendeid;
            6) liidust välja astuda.
14. Liidu liikmed on kohustatud:
1) järgima liidu põhikirja ning teisi valitud organite ning ametiisikute poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte ning ettekirjutusi;
            2) osalema oma esindajate kaudu korraliste ja erakorraliste üldkoosolekutel.
            3) tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
            4) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara;
5) hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmarkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi
liikmetele saab kehtestada liidu üldkoosolek ja liidu juhatus, omades selleks eelnevalt nende
liikmete nõusoleku.
IV LIIDU JUHTIMINE JA JÄRELVALVE
15. Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord
kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma hiljemalt 30 päeva jooksul ka
siis kui vastava kirjaliku nõude on esitanud vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline
kui kohal on vähemalt 50% + 1 liidu liikmetest. Esinduskvoodid kinnitatakse juhatuse poolt igakordselt
järgmiseks korraliseks üldkoosolekuks sellele eelneva aasta jooksul . Juhatus peab liidu liikmetele
üldkoosoleku toimumise päevast vähemalt 7 päeva kirjalikult ette teatama, näidates ära koosoleku
läbiviimise aja, koha ning päevakorra.
Juhul kui vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue koosoleku läbiviimise päeva. Uus koosolek
tuleb läbi viia mitte varem kui 10 päeva pärast ning mitte hiljem kui 30 päeva jooksul esimest korda
kokkukutsutud üldkoosoleku päevast arvates. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline
selles osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
16. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide liidu tegevusse puutuvate küsimuste, kusjuuresselle
ainupädevusse kuulub:
            1) põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ning täiendamine;
2) juhatuse poolt esitatava möödunud aasta tegevuse- ja finantsaruande ning revisjonikomisjoni
poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;
            3) uue aasta töösuundade kinnitamine;
            4) juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni valimine;
            5) sisseastumis- ja liikmemaksude kinnitamine;
            6) liidu liikmete väljaarvamise otsustamine
            7) liidu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine
17. Otsus on vastu voetud kui selle poolt hääletab üle 1/2 koosolekul osalenud liidu liikmetest või nende
esindajatest kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.
18. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.
19. Liidu tegevust juhib 1-8 liikmeline juhatus, mis valitakse 5 aastaks. Juhatuse koosseisu valimisel
osutuvad valituks enam hääli kogunud kandidaadid, arvestades punktis 17 sätestatud nõudmist. Juhul kui
vajalik arv hääli jääb saamata korraldatakse järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Juhatusse valitud
liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe. Juhatuse esimeheks osutub kõige enam hääli saanud
kandidaat, juhul kui vajalik arv poolthääli jääb saamata, saab juhatuse esimeheks aastakoosolekul
juhatusse valimisel kõige rohkem hääli saanud kandidaat. Teised valitud juhatuse liikmed määrab
ettenähtud ametikohtadele juhatuse esimees. Juhatus valitakse 5 aastaks. Juhatuse liige, kes ei ole
õigustanud liidu liikmete usaldust, võidakse teda valinud liikmete poolt tagasi kutsuda enne tahtaega.
tagasikutsumist võidakse algatada kui seda nõutakse vähemalt 1/10 teda valinud liidu liikmete esindajate
häältega. Avalduse tagasikutsumise kohta võivad teha liidu liikmed ja see tuleb esitada juhatusele
üldkoosoleku päevakorda võtmiseks. Tagasikutsumine ning uute liikmete valimine otsustatakse
üldkoosolekul juhatuse liikmete valimiskorra alusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tahtaega isikliku
avalduse alusel.
20. Juhatus otsustab kõik liidu tegevusse puutuvad küsimused v.a. küsimused, mis kuuluvad üldkoosoleku
ainupädevusse. Juhatuse võimkonda kuulub:
1) liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast lahkumise otsustamine, liikmemaksude tasumise
korra kinnitamine;
2) liidu tegevuskavade kinnitamine;
3) liikmetevahelise koostöö koordineerimine;
4) liikmetevaheliste vaidlusküsimuste lahendamine;
5) kinnisvara kasutamine;
6) laenude võtmine ja andmine;
7) liidu komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
8) liidu struktuuri, töötajate arvulise koosseisu ja palgafondi kinnitamine;
9) tegevdirektori tööle võtmine;
10) välissuhete koordineerimine;
11) sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
12) liidu võistluskalendri kinnitamine;
13) liidu aastaeelarve kinnitamine;
14) liidu stipendiumide määramine.
21. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1
kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 60% liikmetest. Juhatuse otsuse
vastuvõtmiseks on nõutav koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse koosolekud
protokollitakse. Protokollides fikseeritakse juhatuse poolt vastuvõetud otsused ning neile kirjutavad alla
juhatuse esimees (või koosoleku juhataja) ja sekretär. Liidu juhatuse esimees tegutseb põhikirja alusel ning
esindab liitu kõigis organisatsioonides, sõlmib põhimõttelisi lepinguid ning annab välja volikirju.
22. Liidu palgaliseks tööorganiks on tegevdirektori poolt juhitav ametkond e. büroo, kes viib ellu
üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Tegevdirektori võtab tööle juhatus. Tegevdirektor tegutsedes põhikirja
alusel, esindab liitu juhatuse volituse alusel kõikides organisatsioonides, avab pankades arveldus- ja muid
arveid, kasutab oma kompetentsi piirides liidu vara ja vahendeid, sõlmib lepinguid ning annab välja volikirju
ja korraldusi. Tegevdirektor võtab tööle ja vabastab töölt büroo töötajaid.
23. Liidu finants-majanduslikku asjaajamist ning liikmetele antud materiaalse abi kasutamist kontrollib
vähemalt üks korda aastas revisjonikomisjon, kelle arvulise koosseisu määrab üldkoosolek  ja kes valitakse
üldkoosoleku poolt kaheks aastaks käesoleva põhikirja punktis 19 sätestatud valimiskorra alusel.
Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi seast esimehe.
24. Revisjonikomisjoni liige ei või olla samal ajal juhatuse liige ega kuuluda büroo töötajate koosseisu.
Revisjonikomisjon esitab oma tegevuse aruande üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine
ja asendamine toimub analoogselt juhatuse liikme tagasikutsumise ja asendamise korrale.
V LIIDU VAHENDID JA VARA
25. Liidu vahendid ja vara moodustavad:
1) sisseastumis- ja liikmemaksud;
2) juriidiliste ja üksikisikute annetused;
3) toetused sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
4) riiklikud ja omavalitsuste toetused;
5) liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud tuluüritused, sponsor- ja
reklaamilepingud, loteriid ja ennustusvõistlused, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvad tulud,
intressitulud ja muud laekumised.
26. Liidu vara ja vahendid kuuluvad liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse liidu põhieesmärkide
saavutamiseks kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale vastavalt. Liit ei kanna varalist vastutust
oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest.
Liit maksab makse õigusaktidega sätestatud korras, samuti esitab statistilised aruanded.
27. Liit peab oma vahendite ja vara üle raamatupidamise arvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
VI LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE
28. Liidu tegevus lõpetatakse:
1) üldkoosoleku otsuse alusel kui liidu tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku
päevakorda iseseisva punktina ja kui sellest on ettenähtud korras liidu liikmetele teatatud,
üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul
osalenud liidu liikmete esindajatest.
2) kui liidu liikmete arv langeb alla kahe;
3) halduskohtu otsuse alusel;
4) muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
29. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku
otsusega ei ole ettenähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerijatel
on liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärkidega.
Likvideerijatel on õigus esindada liitu ainult ühiselt.
30. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitteesitanud teada olevate võlausaldajate
raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute
ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Viimased uudised

Tartumaa koolinoorte murdmaajooksu MV

toimuvad neljapäeval, 27.mail algusega kl.12 Elva metsapargis. Osalevad koolinoored alates U-12 vanusest Registreerimine https://www.powr.io/form-builder/i/28724098#page  

read more

Tegevustoetus

vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele 13.maist avatakse spordiorganisatsioonide riigieelarvelise toetuse 2021.a. taotlusvoor. MTÜ Jõusport, Tartu Kurtide Spordiseltsi "Kaar", Tartumaa Spordiklubi Jõud ja Tartu Spordiseltsi Kalev lasteaedade spordipäeva...

read more